Start och StegVis

Vi på Skarans förskola arbetar med livskunskapsprogrammen Start och StegVis som riktar sig till förskola och skola. Det är ett arbetssätt för att utveckla barns sociala och emotionella kompetens. Start riktar sig till barn i åldrarna 1-3 och StegVis till åldrarna 4-6. 

Utveckling av sociala och emotionella färdigheter startar tidigt och ger barnen möjligheter att på ett positivt sätt samspela med omvärlden, förstå känslor och relationer, kunna hävda sina behov och ingå i sociala sammanhang med kamrater. Naturligtvis byggs den viktigaste grunden när det gäller samspel och anknytning i familjen, men när barnen börjar på förskolan blir även andra barn och vuxna viktiga för utvecklingen och lärandet.

Målsättningen med StegVis är att öka barnens förmåga att identifiera andras känslor, ta andras perspektiv och reagera empatisk gentemot andra. Det är även ut på att minska impulsstyrt och tanklöst beteende hos barn genom att använda problemlösningsstrategier för sociala konflikter och öva sociala färdigheter.

Förskolans läroplan slår fast att:

”Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattning och levnadssätt. Barnens behov att på olika sätt få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra skall stödjas.”

Fakta om programmet

StegVis är en översättning och bearbetning av det amerikanska programmet Second Step, som utvecklats av den ideella organisationen Committee for Children i Seattle, USA. Programmet är forsknings- och teoribaserat och bygger till stor del på kognitiva teorier. Det har prövats, utvärderats och systematiskt dokumenterats.

StegVis i Sverige ges ut av Specialpædagogisk forlag i Danmark och är översatt och anpassad till svenska förhållanden av psykologerna Björn Gíslason och Lars Löwenborg som även har som uppdrag att stötta implementeringen av programmet i Sverige.